Ensaiklopedia

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Brockhaus Lexikon.jpg

Ensiklopedia i buk long painim kainkain save long planti samting.

Wikipedia em i ensiklopedia long intanet.